هتل آپارتمان هتل آپارتمان

هتل هاي مشهد | تور مشهد

بهترين هتل آپارتمان هاي مشهد

هتل هاي مشهد

هتل آپارتمان يلدا

هتل آپارتمان يلدا مشهد
شروع قيمت از ۶۵۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۶۴ درصد

نزديكي ب حرم ۲۰ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان نيكا

هتل آپارتمان نيكا
شروع قيمت از ۱,۳۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۵۹ درصد

نزديكي ب حرم ۸ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان ستارگان

هتل آپارتمان ستارگان
شروع قيمت از ۱,۲۸۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۶۰ درصد

نزديكي ب حرم ۵ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان آوا

هتل آپارتمان آوا
شروع قيمت از ۱,۱۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۶۳ درصد

نزديكي ب حرم ۱۰ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان مارين

هتل آپارتمان مارين
شروع قيمت از ۱,۱۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۴۸ درصد

نزديكي ب حرم ۱۰ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان مقدم

هتل آپارتمان مقدم
شروع قيمت از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۵۵ درصد

نزديكي ب حرم ۵ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان سارا

هتل آپارتمان سارا مشهد
شروع قيمت از ۲,۹۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۳۸ درصد

نزديكي ب حرم ۵ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان آلما

هتل آپارتمان آلما
شروع قيمت از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۵۲ درصد

نزديكي ب حرم ۳۵ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان ترنج

هتل آپارتمان ترنج
شروع قيمت از ۰ ريال
تخفيف : درصد

نزديكي ب حرم ۲ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان شباهنگ

هتل آپارتمان شباهنگ
شروع قيمت از ۱,۹۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۳۰ درصد

نزديكي ب حرم ۵ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان آرمان

هتل آپارتمان آرمان مشهد
شروع قيمت از ۳,۴۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۶۴ درصد

نزديكي ب حرم ۵ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان جمكران

هتل آپارتمان جمكران
شروع قيمت از ۱,۱۹۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۶۷ درصد

نزديكي ب حرم ۳ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان ميثم

هتل آپارتمان ميثم
شروع قيمت از ۱,۸۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۳۳ درصد

نزديكي ب حرم ۱۵ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان صادقيه

هتل آپارتمان صادقيه
شروع قيمت از ۱,۶۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۶۰ درصد

نزديكي ب حرم ۵ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان ترنم

هتل آپارتمان ترنم
شروع قيمت از ۱,۸۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۵۴ درصد

نزديكي ب حرم ۲ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان پايتخت

هتل آپارتمان پايتخت
شروع قيمت از ۱,۲۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۵۰ درصد

نزديكي ب حرم ۲ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان هورام

هتل آپارتمان هورام
شروع قيمت از ۱,۱۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۵۶ درصد

نزديكي ب حرم ۱۰ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان دماوند

هتل آپارتمان دماوند
شروع قيمت از ۹۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۷۰ درصد

نزديكي ب حرم ۱۲ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان معجزه

هتل آپارتمان معجزه
شروع قيمت از ۱,۱۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۵۰ درصد

نزديكي ب حرم ۲ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان قصر آيدين

هتل آپارتمان قصر آيدين
شروع قيمت از ۱,۳۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۳۵ درصد

نزديكي ب حرم ۲۰ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان آلتون

هتل آپارتمان آلتون
شروع قيمت از ۱,۲۶۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۶۳ درصد

نزديكي ب حرم ۱۰ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان نور

هتل آپارتمان نور
شروع قيمت از ۹۵۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۶۸ درصد

نزديكي ب حرم ۵ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان افتخار

هتل آپارتمان افتخار مشهد
شروع قيمت از ۱,۱۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۶۳ درصد

نزديكي ب حرم ۸دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان آرين

هتل آپارتمان آرين
شروع قيمت از ۰ ريال
تخفيف : درصد

نزديكي به حرم ۳ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان پرنيان

هتل آپارتمان پرنيان
شروع قيمت از ۳,۵۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۰ درصد

نزديكي به حرم ۸ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان سفرا

هتل آپارتمان سفرا
شروع قيمت از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۶۷ درصد

نزديكي به حرم ۸ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان بشري

هتل آپارتمان بشري
شروع قيمت از ۲,۸۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۴۲ درصد

نزديكي به حرم ۲ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان كيش بافان

هتل آپارتمان كيش بافان مشهد
شروع قيمت از ۹۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۷۰ درصد

نزديكي به حرم ۸ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان ارمغان مشهد

هتل آپارتمان ارمغان
شروع قيمت از ۱,۷۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۴۳ درصد

نزديكي به حرم ۱۵ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان اخوان مشهد

هتل آپارتمان اخوان مشهد
شروع قيمت از ۹۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۵۹ درصد

نزديكي به حرم ۵ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان تسنيم مشهد

هتل آپارتمان تسنيم
شروع قيمت از ۸۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۶۷ درصد

نزديكي به حرم ۱۰ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان كنعان مشهد

هتل آپارتمان كنعان مشهد
شروع قيمت از ۱,۳۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۵۹ درصد

نزديكي به حرم ۸ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان درباري مشهد

هتل آپارتمان معين درباري مشهد
شروع قيمت از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۵۵ درصد

نزديكي به حرم ۱۵ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان ميلاد مشهد

هتل آپارتمان ميلاد مشهد
شروع قيمت از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۵۸ درصد

نزديكي به حرم ۵ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان سلام مشهد

هتل آپارتمان سلام
شروع قيمت از ۸۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۵۸ درصد

نزديكي به حرم ۱۵ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان نسيم شرق مشهد

هتل آپارتمان نسيم شرق
شروع قيمت از ۸۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۶۰ درصد

نزديكي به حرم ۱۵ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان مسافران

هتل آپارتمان مسافران
شروع قيمت از ۱,۲۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۵۸ درصد

نزديكي به حرم ۳۵ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان سام

هتل آپارتمان سام
شروع قيمت از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۵۸ درصد

نزديكي به حرم ۱۵ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان مشكات مشهد

هتل آپارتمان مشكاه مشهد
شروع قيمت از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۵۸ درصد

نزديكي به حرم ۸ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان جيحون مشهد

هتل آپارتمان جيحون

نزديكي به حرم _ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان ملل مشهد

هتل آپارتمان ملل مشهد
شروع قيمت از ۰ ريال
تخفيف : درصد

نزديكي ب حرم ۵ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان ايده آل

هتل آپارتمان ايده آل
شروع قيمت از ۰ ريال
تخفيف : درصد

نزديكي ب حرم ۱۵ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان صافات

هتل آپارتمان صافات
شروع قيمت از ۰ ريال
تخفيف : درصد

نزديكي ب حرم ۱۵ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان سيبا

هتل آپارتمان سيبا
شروع قيمت از ۱,۱۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۵۴ درصد

نزديكي به حرم ۸ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان درسا

هتل آپارتمان درسا
شروع قيمت از ۱,۱۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۵۴ درصد

نزديكي ب حرم ۱۵ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان پركوك

هتل آپارتمان پركوك مشهد
شروع قيمت از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۶۲ درصد

نزديكي ب حرم ۵ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان سروش

هتل آپارتمان سروش مشهد
شروع قيمت از ۰ ريال
تخفيف : درصد

نزديكي ب حرم ۵ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان مهستان

هتل آپارتمان مهستان
شروع قيمت از ۲,۲۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۴۵ درصد

نزديكي ب حرم ۱۰ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان شيرزاد

هتل آپارتمان شيرزاد
شروع قيمت از ۰ ريال
تخفيف : درصد

نزديكي ب حرم ۲ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان عمارت

هتل آپارتمان عمارت مشهد
تخفيف : درصد

نزديكي ب حرم ۱۲ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان نور

هتل آپارتمان نورگلستان

نزديكي ب حرم ۲۰ دقيقه با ماشين

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان بهرام

هتل آپارتمان بهرام
شروع قيمت از ۱,۲۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۵۴ درصد

نزديكي ب حرم ۴ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان مهر

هتل آپارتمان مهر
شروع قيمت از ۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۴۵ درصد

نزديكي ب حرم ۵ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان فاخر

هتل آپارتمان فاخر
شروع قيمت از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۳۱ درصد

نزديكي ب حرم ۲۰ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آپارتمان الرحمان

هتل آپارتمان الرحمن
شروع قيمت از ۱,۵۰۰,۰۰۰ ريال
تخفيف : ۵۲ درصد

نزديكي به حرم ۲ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/5/19 ساعت: ۰۵ توسط:mashhad-hotels :

هتل هاي چند ستاره مشهد

8360

هتل يك ستاره مشهد

هتل اوليا مشهد

هتل اوليا مشهد

شروع قيمت از ۱,۴۰۰,۰۰۰ ريال

تخفيف : ۵۰ درصد

نزديكي به حرم ۲۰ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل اوليا مشهد يكي از هتل هاي مشهد و هتل هاي يك ستاره مشهد مي باشد كه در به جهت داشتن فضاي دلنشين و رعايت استانداردهاي بين المللي روز دنيا در سطح هتل هاي خوب مشهد مي باشد. در طبقات مختلف اين هتل، تنوع بسياري در سيستم اتاق ها وجود دارد.

هتل حافظ مشهد

هتل حافظ مشهد

شروع قيمت از ۱,۵۰۰,۰۰۰ ريال

تخفيف : ۵۵ درصد

نزديكي ب حرم ۲ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل حافظ مشهد يكي از نزديك ترين و قديمي ترين هتل هاي مشهد به بارگاه مطهر رضوي از سمت باب الجواد مي باشد.

هتل مرمر مشهد

هتل مرمر مشهد

شروع قيمت از ۱,۱۰۰,۰۰۰ ريال

تخفيف : ۳۵ درصد

نزديكي ب حرم ۱۰ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل مرمر مشهد يكي از هتل هاي مشهد تازه تاسيس مي باشد كه در خرداد سال ۱۳۹۳ افتتاح شده است .

هتل انقلاب مشهد

هتل انقلاب مشهد

شروع قيمت از ۱,۶۰۰,۰۰۰ ريال

تخفيف : ۲۷ درصد

نزديكي ب حرم ۱۰ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل انقلاب مشهد يكي از بهترين هتل هاي مشهد است كه دربهترين نقطه از شهر مشهد، واقع درخيابان امام رضا (ع) همجواربا حرم مطهر رضوي و مراكز خريد افتخارميزباني از مهمانان امام رضا (ع) را دارد.

هتل همراز مشهد

هتل همراز مشهد

شروع قيمت از ۱,۱۰۰,۰۰۰ ريال

تخفيف : ۵۰ درصد

نزديكي ب حرم ۳۰ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل همراز مشهد يكي از هتل هاي مشهد وافع در خيابان ۱۷ شهروير مي باشد ودر چهار طبقه و داراي ۴۹ واحد شامل اتاق دو تخته و سه تخته و واحد تك خوابه مي باشد.

هتل قائم مشهد

هتل قائم مشهد

شروع قيمت از ۰ ريال

تخفيف : درصد

نزديكي به حرم ۲۰ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل قائم مشهد يكي از هتل هاي مشهد و هتل هاي يك ستاره مشهد برخوردار از كليه امكانات رفاهي مي باشد . مجهز به سيستمهاي صوتي و تصويري؛ سرويس رفت و برگشت به حرم مطهر؛ نزديك به مراكز اصلي خريد مشهد.آماده پذيرايي از مهمانان ارجمند مي باشد.

هتل خورشيد مشهد

هتل خورشيد مشهد

شروع قيمت از ۱,۴۰۰,۰۰۰ ريال

تخفيف : ۲۲ درصد

نزديكي به حرم ۲۰ دقيقه با ماشين

اطلاعات كامل و رزرو

هتل خورشيد مشهد يكي از هتل هاي مشهد و هتل هاي يك ستاره مشهد اين هتل در بهترين خيابان مشهد يعني دانشگاه واقع شده است اين هتل نزديك به مراكز خريد از جمله برج تجاري آلتون و جنت مي باشد هتل خورشيد آماده پذيرايي از مهمانان گرامي و زائرين ثامن الحجج (ع) مي باشد.

هتل آراد مشهد

هتل آراد مشهد

شروع قيمت از ۰ ريال

تخفيف : درصد

نزديكي به حرم ۲۰ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل آراد مشهد يكي از هتل هاي مشهد و هتل هاي يك ستاره مشهد مي باشد كه اين هتل در نزديكي حرم ثامن الحجج (ع) واقع گرديده است. اين هتل داراي امكانات و خدمات گردشگري مناسبي مي باشد و آماده پذيرايي از ميهمانان و زائرين گرامي مي باشد.
هتل رازي مشهد

هتل رازي مشهد

نزديكي به حرم ۳۰ دقيقه با ماشين

اطلاعات كامل و رزرو

هتل رازي مشهد يكي از هتل هاي مشهد و هتل هاي دو ستاره مشهد مي باشد كه اين هتل در محيطي آرام و دلپذيري را براي مهمانان و زائرين فراهم آورده است اين هتل داراي امكانات رفاهي مناسب و كادري مجرب آماده پذيرايي ازمهمانان گرامي مي باشد.

 

هتل هاي دو ستاره مشهد

هتل ارگ مشهد

هتل ارگ مشهد

شروع قيمت از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تخفيف : ۶۲ درصد

نزديكي ب حرم ۸ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل ارگ مشهد يكي از هتل هاي مشهد با فاصله بسيار كم از حرم مطهر در خيابان امام رضا (ع) مشهد واقع شده است و از سال ۱۳۹۰ شروع به كار نموده است و از جمله هتل هاي مشهد تازه تاسيس به شمار مي رود.

هتل پارس آوا مشهد

هتل پارس آوا مشهد

شروع قيمت از ۱,۱۰۰,۰۰۰ ريال

تخفيف : ۵۸ درصد

نزديكي ب حرم ۵ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل پارس آوا مشهد يكي از هتل هاي مشهد با فاصله بسيار كم از حرم مطهر در خيابان امام رضا (ع) مشهد واقع شده است و از سال ۱۳۹۲ شروع به كار نموده است و از جمله هتل هاي مشهد تازه تاسيس به شمار مي رود.

هتل سهند مشهد

هتل سهند مشهد

شروع قيمت از ۱,۹۴۰,۰۰۰ ريال

تخفيف : ۴۹ درصد

نزديكي ب حرم ۳ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل سهند مشهد يكي از هتل هاي مشهد مي باشد كه در پاييز سال ۱۳۹۱ افتتاح شده و با داشتن امكاناتي منحصر به فرد آماده پذيرايي از ميهمانان محترم مي باشد .

هتل الوند مشهد

هتل الوند مشهد

شروع قيمت از ۱,۷۰۰,۰۰۰ ريال

تخفيف : ۳۲ درصد

نزديكي ب حرم ۳۰ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل الوند مشهد يكي از هتل هاي مشهد مي باشد كه در بهترين نقطه از شهر مشهد همجوار با حرم مطهر رضوي قرار دارد. هتل الوند مشهد در ۷ طبقه و ۵۵ واحد طراحي شده كه شامل اتاق هاي روبال هتلي مي باشد.

هتل جواهري مشهد

هتل جواهري مشهد

شروع قيمت از ۲,۲۰۰,۰۰۰ ريال

تخفيف : ۱۵ درصد

نزديكي ب حرم ۳ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل جواهري مشهد يكي از هتل هاي مشهد و هتل هاي سه ستاره مشهد مي باشد كه يكي از مجهزترين هتل هاي مشهد مي باشد كه در بهترين موقعيت و نزديك به حرم مطهر واقع شده است.

هتل كوثر مشهد

هتل كوثر مشهد

شروع قيمت از ۱,۲۰۰,۰۰۰ ريال

تخفيف : ۶۱ درصد

نزديكي ب حرم ۵ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل كوثر مشهد از جمله هتل هاي مشهد دوستاره مي باشد كه با فاصله بسيار كم تا حرم مطهر امام رضا (ع ) با زير بناي ۳۰۰۰ متر داراي ۵۶ اتاق به صورت اتاق هاي دوتخته و سه تخته و چهار تخته و با ظرفيت ۱۹۴ نفر مي باشد .

 

هتل هاي سه ستاره مشهد

هتل كيان مشهد

هتل كيان مشهد

شروع قيمت از ۱,۸۴۰,۰۰۰ ريال

تخفيف : ۵۵ درصد

نزديكي ب حرم ۲ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو
هتل كيان مشهد يكي از هتل هاي مشهد مي باشد كه با فاصله بسيار كم از حرم امام رضا(ع) واقع شده است , با پرسنلي مجرب و كادري آموزش ديده آماده پذيرايي از ميهمانان و زائرين امام هشتم (ع)مي باشد .

هتل كيانا مشهد

هتل جهان مشهد

شروع قيمت از ۱,۶۰۰,۰۰۰ ريال

تخفيف : ۶۰ درصد

نزديكي ب حرم ۱۰ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل جهان مشهد يكي از هتل هاي مشهد مي باشد كه با فاصله بسيار كم از حرم امام رضا(ع) واقع شده است , اين هتل با پرسنلي مجرب و كادري آموزش ديده آماده پذيرايي از ميهمانان و زائرين امام هشتم (ع)مي باشد .

هتل اعيان مشهد

هتل اعيان مشهد

شروع قيمت از ۱,۸۰۰,۰۰۰ ريال

تخفيف : ۱۹ درصد

نزديكي ب حرم ۵ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل اعيان مشهد يكي از هتل هاي مشهد و هتل هاي سه ستاره مشهد مي باشد كه با امكانات مناسب در فاصله كمي تا حرم مطهر واقع شده است.

هتل كيانا مشهد

هتل پارميدا مشهد

شروع قيمت از ۱,۷۰۰,۰۰۰ ريال

تخفيف : ۵۳ درصد

نزديكي ب حرم ۱۸ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو
هتل پارميدا مشهد يكي از هتل هاي مشهد واقع در خيابان امام رضا، در تاريخ ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ افتتاح گرديده است. هتل پارميدا مشهد در جوار بارگاه منور ثامن الحجج (ع) و بازارهاي مهم قرار گرفته اس

هتل سيمرغ مشهد

هتل سيمرغ مشهد

شروع قيمت از ۱,۳۰۰,۰۰۰ ريال

تخفيف : ۵۴ درصد

نزديكي ب حرم ۳۰ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل سيمرغ مشهد يكي از هتل هاي مشهد مي باشد كه داراي ۷۶ اتاق در ۶ طبقه و دو فاز مي باشد كه ۱۰ اتاق دو تخت و ۵۵ اتاق ۳ تخت و ۱۱ اتاق ۴ تخت مي باشد.

هتل اطلس مشهد

هتل اطلس مشهد

نزديكي ب حرم ۲ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل اطلس مشهد يكي از قديمي ترين و اصيل ترين هتل هاي مشهد و هتل هاي سه ستاره مشهد مي باشد و در فاصله بسيار كمي از حرم امام رضا (ع) قرار دارد .

هتل هليا مشهد

هتل هليا مشهد

شروع قيمت از ۱,۷۴۰,۰۰۰ ريال

تخفيف : ۶۸ درصد

نزديكي ب حرم ۸ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل هليا مشهد يكي از هتل ها ي مشهد مي باشد كه داراي ۸۵ باب اتاق و سوئيت هاي يك خوابه و دو خوابه همراه با دو رستوران بزرگ و يك كافي شاپ اينترنت وايرلس در لابي هتل و دو پاركينگ اختصاصي , وسالن اجتماعات در دست ساخت اقامت به همراه صبحانه نهار و شام و همچنين پخش فيلم ۲۴ ساعته در خدمت زائرين حضرت رضا مي باشد.

هتل هاي چهار ستاره مشهد

هتل الماس مشهد

هتل الماس مشهد

شروع قيمت از ۱,۸۴۰,۰۰۰ ريال

تخفيف : ۵۴ درصد

نزديكي ب حرم ۵ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل الماس مشهد ساختماني ۹ طبقه داراي ۱۰۸ اتاق رويال و ۴۰ آپارتمان نرمال مجموعا ۱۶۳واحد كه طبقه ۸ هتل رستوران و صبحانه خوري با نمايي مشرف به حرم مطهر و در طبقه ۹ سالن كنفرانس با ديد حرم و …..

هتل كيانا مشهد

هتل كيانا مشهد

شروع قيمت از ۲,۶۰۰,۰۰۰ ريال

تخفيف : ۳۲ درصد

نزديكي ب حرم ۳ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل كيانا مشهد يكي از هتل هاي مشهد مي باشد كه در زمستاه سال ۹۱ افتتاح گرديده است و جز بهترين هتل هاي مشهد و هتل هاي ۴ ستاره مشهد مي باشد

هتل عماد مشهد

هتل عماد مشهد

شروع قيمت از ۱,۷۰۰,۰۰۰ ريال

تخفيف : ۶۵ درصد

نزديكي ب حرم ۵ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل عماد مشهد با شرايط كاملا استثنائي در فاصله ۳۵۰ متري حرم مطهر قرار دارد و از جمله هتل هاي مشهد لوكس مي باشد.

هتل تارا مشهد

هتل تارا مشهد

نزديكي ب حرم ۸ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل تارا مشهد يكي از هتل هاي مشهد قديمي مي باشد , اين هتل در خيابان شيرازي مشهد معروف به بالا خيابان قرار دارد.

هتل جواهرشرق مشهد

هتل جواهر شرق مشهد

شروع قيمت از ۱,۸۰۰,۰۰۰ ريال

تخفيف : ۵۱ درصد

نزديكي ب حرم ۵ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل جواهر شرق مشهد يكي از هتل هاي مشهد و هتل هاي چهار ستاره مشهد مي باشد كه در آبان ماه سال ۱۳۹۳ افتتاح شده است.

هتل سي نور مشهد

هتل سي نور مشهد

شروع قيمت از ۲,۱۰۰,۰۰۰ ريال

تخفيف : ۳۸ درصد

نزديكي ب حرم ۲۰ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل سي نور مشهد يكي از هتل هاي مشهد و هتل هاي چهار ستاره مشهد مي باشد كه در ۲۰ طبقه در خيابان ۱۷ شهريور مشهد واقع شده است.

 

هتل هاي پنج ستاره مشهد

 

هتل قصر طلايي مشهد

هتل قصر طلايي مشهد

شروع قيمت از ۲,۴۳۰,۰۰۰ ريال

تخفيف : ۴۵ درصد

نزديكي به حرم ۲۰ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل قصر طلايي مشهد يكي ازتاپ ترين هتل هاي مشهد مي باشد. هتل قصر طلايي مشهد داراي ۶۰۰ واحد مي باشد كه در ۲۰ طبقه واقع شده است. هتل قصر طلايي مشهد يكي ازمعدود هتل هاي مشهد مي باشد كه داراي اتاق هاي بي نظير و سوييت هاي منحصر به قرد مي باشد.(ع)

هتل كوثر ناب

هتل كوثر ناب

شروع قيمت از ۳,۴۰۰,۰۰۰ ريال

تخفيف : ۲۳ درصد

نزديكي ب حرم ۲۰ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل كوثر ناب مشهد يكي از هتل هاي مشهد و هتل هاي پنج ستاره مشهد مي باشد كه در مجاورت بلوار تازه تاسيس امير المومنين واقع شده است.

هتل درويشي مشهد

هتل مجلل درويشي

شروع قيمت از ۳,۰۳۰,۰۰۰ ريال

تخفيف : ۳۰ درصد

نزديكي ب حرم ۱۵ دقيقه

اطلاعات كامل و رزرو

هتل پنج ستاره مجلل درويشي در حاشيه خيابان امام رضا (ع) كه اصلي ترين خيابان منتهي به حرم مطهر است قرار دارد. هتل درويشي تنها به فاصله ۱۴۰۰متر از آن مكان مقدس واقع است به طوري كه مي توان اين فاصله را در مدت زمان ده دقيقه به طور پياده طي نمودهتل پنج ستاره مجلل درويشي در حاشيه خيابان امام رضا (ع)

هتل قصر طلايي مشهد

هتل مدينه الرضا مشهد

شروع قيمت از ۰ ريال

تخفيف : درصد

نزديكي ب حرم ۲ دقيقه پياده روي

اطلاعات كامل و رزرو

هتل مدينه الرضا مشهد نزديك ترين هتل پنچ ستاره مشهد به بارگاه ملكوتي امام رضا با محيطي فوق العاده زيبا و معماري اصيل ايراني با فرهنگ معنوي با اتاقهاي شيك آماده پذيرايي از زائران امام رضا مي باشد.

هتل پارس مشهد

هتل پارس مشهد

نزديكي ب حرم ۵۰ با ماشين

اطلاعات كامل و رزرو

هتل پارس مشهد يكي از تاپ ترين هتل هاي مشهد مي باشد كه در بلوار وكيل آباد مشهد قرار دارد.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/5/19 ساعت: ۰۵ توسط:mashhad-hotels :

اطلاعات كامل در مورد هتل هاي مشهد

n00188803-b

شايد اين پرسش براي شما بارها پيش آمده باشد كه اصطلاحاتي كه آژانس هاي مسافرتي درباره هتل ها به كار مي برند به چه معنايي ميباشند؟ تفاوت FB با All در چيست؟ تفاوت تخت Twin با King در چيست؟ Resort به چه معني ميباشد؟ سعي كرديم در اين پست به تمامي ابهامات شما پاسخ بدهيم تا با اطلاعات كامل تري نسبت به انتخاب هتل خود اقدام نماييد. با ما همراه باشيد : متل Motel: متل تلفيقي است از دو واژه Motor و Hotel و اساساً ماهيت بين راهي داشته و معمولاً خارج از شهرها قراردارد . در تعريف متل مي توان گفت كه هتلي است كه در آن مسافران مي توانند با خودروي شخصي وارد شده و حتي خودرو را مقابل درب اتاق خود پارك نمايند . يكي از مشخصه هاي اصلي متل ها عدم وجود لابي در آنهاست چرا كه ميهمانان به مجرد وارد شدن به متل بدون نياز به پياده شدن كليد اتاق خود را از رسپشن دريافت نموده و مستقيماً به سمت اتاق خود رانندگي مي نمايند.

هتل پانسيون Hotel Pension: درشهرواقع شده و تعدادي اتاق ، سالن غذاخوري ـ به اندازه اي كه بتواند غذاي ساكنان اتاقها را تأمين نمايد ـ كتابخانه و سالن مطالعه و اتاق تلويزيون درآن پيش بيني وآماده شده است. پانسيون معمولاً اتاق را به صورت ماهانه و يا سالانه اجاره داده و مشتريان ديگري را از خارج هتل براي صرف غذا نمي پذيرد . بر همين اساس معمولاً سالن غذاخوري پانسيون فقط به اندازه احتياج اتاق ها در نظرگرفته مي شود . درپانسيون ها مقرارت خاصي وجود دارد و مسافران مي بايست در ساعات معيّني براي صرف صبحانه ، نهار و شام سرميزحاضرشوند وتا ساعت مشخصي نيز درب ورودي پانسيون باز است.

ريزورت هتل Resort Hotel: به هتل هايي اطلاق مي شود كه معمولاً نزديك چشمه هاي مواد معدني و يا ساحل قرار دارند. (هتل هاي مخصوص استراحت )

هتل آپارتمان Apartment Hotel: هتل مكانى است براى اقامت تا در آن از مسافر پذيرايى شود. حال اگر امكان پذيرايى در هتل كاهش يابد ، هتل آپارتمان شكل مي گيرد . در هتل آپارتمان ها وسايل آشپزى وجود دارد و نيازى به رستوران احساس نمى شود . اقامت در هتل آپارتمان بسيار شبيه به اجاره آپارتمان است با اين تفاوت كه قرارداد اجاره اي وجود ندارد و مسافر هر وقت بخواهد مي تواند با هتل تسويه حساب نموده و آنجا را ترك نمايد . بر خلاف هتل ها كه داراي شرايط سختي هستند هتل آپارتمانها داراي انعطاف پذيري بالائي بوده و انواع بسيار متفاوتي دارند . معمولاً شبيه هتل ها ساخته مي شوندو داراي تعداد زيادي آپارتمان مي باشند . دوره اقامت در آنها بسيار متفاوت بوده و از چند روز تا چند ماه متغير است .معمولاً قيمت آنها از هتل هاي هم رديف پايين تر است مسافريني كه در آن اقامت مي گزينند آنرا به مثابه خانه خود انگاشته كه موقتاً از محل اصلي زندگي آنها به دور است . بنابراين هرآنچه كه در خانه فراهم است ممكن است در هتل آپارتمان نيز فراهم باشد.

انواع هتلها بر حسب ستاره

هتل هاي ۲ ستاره : تميزي و راحتي و دكوراسيون منظم و هماهنگ از الزامات اين هتل ها مي باشد . ارائه رتبه دو ستاره مستلزم داشتن بعضي و نه همه موارد زير مي باشد: خانه داري بسيار خوب ، دكوراسيون جذاب و وجود تلويزيون رنگي در تمام اتاقها ، مبلمان با كيفيت، داراي رستوران با قابليت ارايه سرويس در هر وعده غذايي ، استخر شنا ، خدمات رساني به اتاق ها ، ورودي هتل با ظرفيت مناسب ، تخت هايي با اندازه معمولي و بزرگتر ، سرويس حمام خوب و زيبا ، قفسه هاي كافي ، امكانات تفريحي ، حوله و صابون با كيفيت بالا ، پرسنل آموزش ديده و لاندري و روم سرويس .

هتل هاي ۳ ستاره : در هتل سه ستاره خدمات به طور كامل ارايه مي گردد و به طور شايسته مديريت مي شود ، اين نوع هتل ها داراي چشم انداز زيبا و امكانات گسترده اند . ارائه رتبه سه ستاره مستلزم داشتن بعضي و نه همه موارد زير مي باشد : نظافت و خانه داري و نگهداري عالي ، هال ورودي بزرگ با طراحي جذاب ، فضاي پذيرش فعال ۲۴ ساعته ، اتاق هاي بزرگ و راحت ، بدون سر و صدا با نور كافي و فضاي نشيمن با دكوراسيون جذاب و گاهي نقاشي روي ديوار، مبلمان با كيفيت بالا ، سيستم مركزي تهويه هوا و سيستم حرارتي ، اتاق هاي مفروش شده با كيفيت بالا و داراي تشك هاي عالي ، ترموستات كنترل درجه دما ، سرويس حمام زيبا كه بعضي از آنها داراي وسايل آرايشي ، صابون وحوله با كيفيت عالي است ، داراي سوئيت اتاق لوكس ، محدوده زماني گسترده جهت سرويس دهي به اتاق ها ، وجود دو دستگاه تلفن در اتاق يكي كنار تخت و ديگري در حمام يا روي ميز ، استخر شنا در محوطه ساختمان يا نزديك آن ، خدمات بيدار كردن ، وجود بيش از يك رستوران با غذاي عالي ، امكانات تفريحي براي ميهمان از قبيل سونا ، گلف و . . . ارايه خدمات ويژشه از قبيل اتاق ملاقات ، پارك اتومبيل توسط مستخدم .

هتل هاي ۴ ستاره : اين هتلها نه تنها بايد كليه خدمات لازم را ارائه دهند بلكه بايد از خود هويتي داشته باشند . تأمين راحتي و آسودگي ميهمانان هدف اصلي كاركنان مي باشد ، آنها آموزش ديده، كارآمد و آگاه و مؤدب مي باشند اين نوع هتل ها داراي امكانات متنوعي هستند . ارائه رتبه چهار ستاره مستلزم داشتن بعضي و نه همه موارد زير مي باشد : خانه داري و نگهداري فوق العاده از هتل ، اتاق و فضاي سبز ، طراحي ساختمان بصورت خاص و جالب ، هال ورودي لوكس، مبلمان بسيار خوب ، فضاهاي عمومي ، آثار هنري ، كيفيت بالاي فرش و گل تازه ، چشم انداز محيط طبيعي و فوق العاده ، فضاي مناسب و دكوراسيون جذاب براي پذيرش ، رزوراسيون بسيار سريع و كارآمد ، كاركنان متعهد با يونيفرم ، وجود دربان ، مديريت متخصص ، تجهيزات عالي رستوران و غذاهاي متنوع ، خدمات رساني عالي به اتاقها ، وجود اتاقهاي بزرگ با نور كافي و مبل مناسب و زيبا ، داراي تلويزيون و دكوراسيون عالي و تزئين شده با كارهاي هنري ، دو تلفن يكي در كنار تخت و ديگري روي ميز ، داراي تشك راحت و پتوي اضافه و تخت هاي بزرگ و معمولي، سرويس دهي بصورت دو مرتبه در روز به اتاق ها ، حمام بسيار تميز با صابون وسايل آرايش و حوله ، جعبه كمك هاي اوليه ، آيينه مناسب جهت اصلاح و آرايش، سيستم خشك كن دست ، در اختيار قرار دادن لباسهاي راحت به ميهمانان ، سيستم روشنايي هوشمند در حمام و اتاق خواب و ساير امكانات مثل حمل و نقل ، روزنامه رايگان و …

هتل هاي ۵ ستاره: اين نوع هتل ها در رديف اول قرار دارند . قوانين واستاندارد مربوط به هتل پنج ستاره و كيفيت آن همواره بايد ثابت نگه داشته بشود .

ارائه رتبه پنج ستاره مستلزم داشتن بعضي و نه همه موارد زير مي باشد :

معماري و دكوراسيون زيبا و منحصر به فرد ، نگه داري و خانه داري منحصر به فرد و مستمر ، داراي بيش از ۱۰۰ اتاق ، هال ورودي ، اتاق مهمان ، فضاي عمومي تزئين شده با كارهاي هنري ، مفروش شده با كيفيت بالا ، لابي بسيار زيبا ، دفتر پذيرش بسيار منظم در فضاي كافي و آرام ، داراي نگهبان و سرويس ۲۴ ساعته ، پرسنل آموزش ديده و متعهد ، تزئين اتاقها با استفاده از اشياء عتيقه ، داراي ۳ تلفن ( كنار تخت ، روي ميز و داخل حمام ) ، تميز كردن اتاق بصورت دو مرتبه در روز ، سرويس حمام زيبا و مدرن ، داراي رستوران عالي و غذاهاي متنوع و سرويس غذا دهي ، امكانات رستوران جذاب ، سرويس حمل و نقل ، مغازه و فروشگاه پوشاك ، يخچال در داخل اتاقها با انواع نوشيدني .

كاركنان در هتل ۵ ستاره : بسيار مرتب و يونيفرم پوشيده با لباسهاي شيك ، مؤدب وآگاه و كارآمد و روابط عمومي خوب ، نسبت به رفع نيازهاي مهمانان متعهد هستند و بسيارعالي سرويس مي دهند . داراي مدير حرفه اي و متخصص ، سازگاري و هماهنگي سرويس ها ، تداوم نگهدارى وخانه داري بي عيب و نقص اجزاء اصلي و اساسي براي حفظ درجه ۵ ستاره مي باشند . نكته مهم : نكته مهم درباره ستاره هتل ها و هتل آپارتمان ها اينست كه « هتل ها را از يك تا ۵ ستاره طبقه بندي مي نمايند در حالي كه مهمانپذير ها، مهمانسراها و هتل آپارتمان ها را از يك تا ۳ ستاره طبقه بندي مي نمايند . به تعبيرى ديگر هتل آپارتمان ۳ ستاره با هتل ۵ ستاره برابرى مى كند و اين دو نوع از مراكز اقامتى از نظر كيفيت و خدمات دهى در گروه خودشان بهترين هستند.»

انواع هتل:

هتل تجارتى Commercial Hotel

هتل حومه شهر Sub-urban Hotel

هتل شهرى Urban Hotel

هتل با فضاى بازميانى Atrium Hotel

هتل بزرگ Meca Hotel

هتل گرد همايى Convention Hotel

هتل فرودگاه Air port Hotel

هتل مسكونى براى مهمانانى كه اقامت طولانى دارند Lodging Type Hotel

هتل بازيهاى شبانه Night Clup Hotel

هتل سوپر لوكس Super Lux Hotel

هتل تمام سوئيت Suite Hotel

هتل باسوئيت هاى يك طبقه هاى پراكنده BungalowSuite Hotel

متل بين راهى Motel متل متوسط ميان راه Motor inn

هتل ارزان قيمت Budget inn

هتل تفريحى Resort Hotel

هتل آپارتمان Apartment Hotel

هتل مالكيت زمانى مشترك Time Sharing Hotel

هتل مالكيت مشترك Condominium Hotel

پانسيون Boarding House

مهمانسرا Guest House مسافر خانه، استراحتگاه Hostel خوابگاه Dormitory

هتل كازينو Hotel Cazino

انواع اتاق هاي موجود در هتلها

سوئيت اداري Office Suite سوئيت كنفرانس

Conference Suite سوئيت كوچك Mini Suite

سوئيت معمولي Junior Suite

سوئيت دو لوكس Deluxe Suite

سوئيت دوبلكس Doublex Suite

سوئيت مسافرين مهم Vip Suite

سوئت مجلل Imperial Suite

سوئت محصور Pent house Suite

سوئت ماه عسل Fiesta Suite

سوئيت ماه عسل (براي اقامت ) Dolcevita Suite

سوئيت يك نفره Single Suite

كابانا Cabana

استوديو Studio

آپارتمان Apartement

بنگلو Bungalow

اتاق هاي دور Remote Function

اتاق هاي تو در تو Connected Room

اتاق با بالكن Balcony Room

اتاق با استخر خصوصي Room With Private Pool

اتاق ضيافت Banquet Room

اتاق خانواده Family Room

واحد هاي فاميلي Family Units

اتاق معمولي با حمام Room With Bath

اتاق با چشم انداز جنگل Woods View Room

اتاق معمولي بدون حمام Room Without Bath

اتاق نشيمن يا سالن پذيرايي Parlor

انواع اتاق

اتاق يك نفره : اتاق يك نفره كه سينگل ناميده مي شود . داراي يك تخت مي باشد و اختصاراً با علامت SGL نشان داده مي شود .

اتاق دو نفره : اتاق دو نفره كه دبل يا توئين ناميده مي شود . دبل يعني اتاقي كه يك تخت دو نفره به هم چسبيده دارد و توئين اتاقي است كه دو تخت مجزا دارد و اختصاراً با علامت DBL نشان داده مي شود .

اتاق سه نفره :اتاق سه نفره كه تريپل ناميده مي شود . داراي ۳ تخت تك نفره و يا يك تخت تك نفره و يك تخت دونفره به هم چسبيده مي باشد و اختصاراً با علامت TPL نشان داده مي شود .

سوئيت Suite: به اتاقي گفته مي شود كه قسمت جلوي آن مختص پذيرايي و پشت آن اتاق خواب قرار گرفته است ، در بعضي از هتل ها قسمت پذيرايي در پايين و چند پله بالاتر اتاق خواب و حمام قرار دارد ( دوبلكس ) البته مي توان در سوئيت يك آشپزخانه كوچك نيز داير نمود .

آپارتمان Apartment :عبارت است ازيك هال و پذيرايي با يك ، دو و يا سه اتاق خواب كه هر كدام داراي دو تخت است . در صورتي كه دواتاقه باشد، معمولاً يك اتاق ( دبل ) يك تخت دو نفره و اتاق ديگر توئين، دو تخت يك نفره خواهد داشت .هر آپارتمان يك حمام مشترك دارد و يك آشپزخانه كوچك.معمولاً در قسمت پذيرايي به تعدادكافي صندلي يا مبل راحتي وجود دارد.

استوديو Studio : به اتاقهايي گفته مي شود كه در بدو ورود به شكل اتاق پذيرايي ديده مي شود ولي در صورتي كه مبلها يا كاناپه ها را به صورت تختخواب در آورند حكم اتاق خواب را خواهد يافت، از اين رو روزها اتاق پذيرايي و شبها اتاق خواب است .البته كاناپه ها طوري ساخته شده اند كه مي توان بالش و پتو و ملحفه را داخل آن جاي داد. اتاق استوديو حمام نيز دارد، استوديو مي تواند آشپزخانه كوچكي نيز داشته باشد .

كانكتد روم Connected Room : دو اتاق تودرتو را مي گويند، هر دو اتاق به راهرو اصلي هتل راه دارد و هر كدام به تنهايي يك اتاق كامل است و حمام جداگانه اي هم دارد، اين دو اتاق به وسيله يك در از وسط به هم متصل است. چنانچه يك خانواده چهار نفره ، چنين اتاقي را درخواست نمايد ، بچه ها در يك اتاق و پدر و مادر در اتاق ديگر اقامت خواهند نمود ، بدون اين كه درب راهرو اصلي را باز كنند، دو اتاق از درب وسط مي توانند با هم در ارتباط باشند.

كابانا Cabana :اتاقي است هم كف، كه پنجره آن به محوطه اي باز مي شود كه متصل به استخر شناست. ساكن چنين اتاقي مي تواند براي تعويض لباس از اتاق مخصوص خود استفاده نمايد .

فيستا سوئيت Fiesta Suite : اين نوع سوئيت ها معمولاً در هتل هائي قرار دارند كه داراي سالن عروسي است و پس از پايان مجلس عروسي ، براي استراحت و خواب در اختيار عروس و داماد قرار مي گيرد . معمولاً مخارج اين سوئيت قبلاً جزو هزينه هاي مجلس عروسي منظور گرديده و حساب جداگانه اي ندارد . اتاقهاي ديگري هم در هتلها و متلها وجود دارند كه بنا به علاقه وتمايل مسافران دراختيار آنان گذاشته مي شود كه عناوين آنها در جدول “انواع اتاق ” آورده شده است .

انواع تخت در هتل

تخت سالن پذيرايى- كاناپه قابل تبديل به تخت Bed- parlor كاناپه تبديل به تخت Bed-Studio=Convertible Sofa كاناپه تبديل به تختخواب Convertible Couch مبل تختخوابشو Sleeping Couch تخت ديوارى Folding-up bed تخت تاشو Roll-A-Way-Bed يك تخت يكنفره Single دو تخت جداى تكنفره Twin يك تخت دونفره Double يك تخت دونفره و دو تخت تكنفره Twin Double تخت دونفره بزرگ Queen Size تخت بزرگ King Size تخت دوبل دوبله Double- Double Bed تخت با تشك آبى Water Bed تخت دو طبقه Bunk Beds انواع تخت هاي موجود در اتاق هاي هتل در جدول “انواع تخت ” آورده شده است ليكن در اينجا لازم است مسافرين با تخت اضافه و تخت بچه بيشتر آشنا گردند . اكسترا بد Extra Bed ـ تختخواب تاشو چون تعداد افراد بعضى از خانواده ها زياد و بيش از تعداد تختخوابهاى اتاق است، ناچار استفاده از تخت اضافى ناگزير خواهد بود . تختخوابهاى اضافى را اكسترابد مى نامند. اين تختها در طبقات هتل وجود دارد و براساس فرمى كه رسپشن به خانه دارى مى دهد، در اختيار اتاقها گذاشته مى شود. اين تختها از نوع تاشو مى باشند و علت اين كه بايستى طى صدور فرمى تحويل شود اين است كه بابت تخت اضافى، وجه اضافى از مسافر دريافت مى شود كه به حساب اتاق منظور مى گردد. از اين فرم نسخه اى نيز به كشير (صندوق ) مى رود تا وجه تخت اضافى به حساب اتاق نوشته شود . تختخواب بچه مسافرينى كه بچه همراه مى آورند، معمولاً نياز به تختخواب بچه دارند، زيرا تختخوابهاى مسافرين براى بچه مناسب نيست و احتمال دارد بچه از روى تختهاى معمولى و مخصوص بزرگسالان به زمين بيافتد . اين نوع تختها هم طى فرمى كه قبلاً اشاره شد به اتاق ، اضافه مى شود و وجه اضافى نيز به حساب منظور مى گردد. تختخواب بچه ،رو تشكى مشمع نيز دارد كه مانع از رسيدن رطوبت از بچه به تشك مى شود. انواع سرويس در هتل ها O.R) Only Room): يعني اتاق جهت اقامت بدون هيچگونه وعده غذائي.

B.B) Bed & Breakfast): يعني اتاق جهت اقامت همراه با يك وعده صبحانه در روز.

H.B) Half Board): يعني اتاق جهت اقامت همراه با يك وعده صبحانه و يك وعده نهار يا شام. مثلاً سرويس H.Bدر دبي معمولاً به يك وعده صبحانه و يك وعده نهار اطلاق گرديده در حالي كه همان سرويس در تركيه (منطقه آنتاليا و منطقه درياي اژه) به يك وعده صبحانه و يك وعده شام اطلاق مي گردد.

F.B) Full Board): يعني اتاق جهت اقامت همراه با يك وعده صبحانه ، يك وعده ناهار و يك وعده شام. در بعضي از هتل ها اين سرويس بصورت سرويس Full board plus يعني اتاق جهت اقامت همراه با يك وعده صبحانه ، يك وعده ناهار ، يك وعده شام و نوشيدني ها هنگام صرف ناهار و شام ارائه مي گردد . ALL ) َAll Inclusive): يعني اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده هاي غذائي شامل صبحانه ، ناهار ، عصرانه و شام و نوشيدني هاي رايگان . اين سرويس معمولاً در هتل هاي واقع شده در شهرهاي ساحلي نظير كوش آداسي ، بودروم ، مارماريس ، آنتاليا و . . . ارائه مي گردد و بسته به نوع نوشيدني ارائه شده مثلاً توليد داخل يا خارج كشور و اينكه در چه ساعاتي از شبانه روز ارائه مي گردد داراي واژه هاي متفاوتي است نظير Ultra All Inclusive و Maximum All Inclusive. در بعضي از هتل هائي كه چنين سرويسي ارائه مي گردد استفاده رايگان از ورزشهاي آبي از قبيل جت اسكي ، اسكي روي آب ، غواصي ، ماساژ و . . . براي يكبار در طول اقامت جزئي از سرويس مي باشد . اصطلاحات مربوط به سن مسافر بزرگسال Adult : به افراد بيش از ۱۲ سال اطلاق مي گردد و با علامت اختصاري ADL نشان داده مي شود . اطفال ۲-۶ سال Child: كودكاني هستند كه معمولاً در هتل ها به آنها تخت اختصاص نمي يابد و با علامت اختصاري CHD2-6 نشان داده مي شود . اطفال ۶-۱۲ سال Child: كودكاني هستند كه معمولاً در هتل ها به آنها تخت از نوع سفري اختصاص مي يابد و با علامت اختصاري CHD6-12 نشان داده مي شود .

نوزاد Infant: به كودكان زير دوسال اطلاق مي گردد كه معمولاً در هتل ها به آنها تخت اختصاص نمي يابد و با علامت اختصاري INF نشان داده مي شود.

انتخاب هتل مناسب

حتما آيا بايد هتل گرفت؟

يكي از رايج‌ترين انواع اقامت در سفرها ، اقامت در ويلا، آپارتمان، يا هتل است. با كمي تحقيق و وسواس مي‌توانيد جايي را رزرو كنيد كه كاملاً تميز و مرتب و منظم باشد و از اقامت در آن جا واقعاً لذت ببريد. هتل هاي گران معمولاً هتل‌هايي كه به مركز شهر نزديكند گران‌تر از هتل‌هاي اطراف شهر هستند. مثلاً در يك شهر باستاني هتل‌هايي كه به محل‌هاي باستاني شهر و جاهاي ديدني نزديك‌ترند از اين دست محسوب مي‌شوند. و يا در شهر‌هايي كه قالب نمايشگاهي دارند هتل‌هاي نزديك محل‌هاي برگزاري نمايشگاه‌ها اين چنين‌اند. همين طور شهر‌هاي تجاري و مراكز تجاري آن شهرها. در مقابل، هتل‌هايي كه در اطراف شهر واقع شده‌اند از يك سو امكانات بيشتري به مسافر مي‌دهند و از سوي ديگر ارزان‌ترند.

موقعيت مكاني هتل : در سفرهاي تفريحي يا زماني كه به هواي ديدني‌هاي يك شهر به آن سفر مي‌كنيد، اگر موقعيت هتل دور از مراكز خريد يا جاهاي ديدني شهر باشد، مجبور خواهيد بود براي تردد در شهر از تاكسي استفاده كنيد. تاكسي در بعضي شهرها واقعا گران است. انتخاب نادرست محل هتل مي‌تواند تمام صرفه‌جويي در انتخاب هتل با قيمت مناسب‌تر را بر باد دهد! خلاصه در عمده‌ موارد انتخاب جا و موقعيت هتل مهم است. حالا در اين جا براي ما دو سوال پيش مي آيند :

۱ – چطور جاي مناسب را تشخيص دهيم براي پاسخ به اولي بايد گفت جاي مناسب به هدف شما از سفر برمي گردد. وقتي به استانبول سفر مي‌كنيد اگر قصد ديدن جاهاي تاريخي را داريد بهتر است هتل شما در منطقه‌ي «سلطان احمد» واقع شده باشد. اما اگر قصد خريد داريد يا براي كار اداري به استانبول مي‌رويد منطقه‌ي «تقسيم» انتخاب مناسب‌تري است.

۲ – چطور هتلي نزديك به آن‌جا بگيريم؟ تك تك هتل‌هاي شهرها و كشورهاي مختلف در سايت هايي كه مخصوص سفر و توريسم هستند وججود دارند. شما به يك جستجوي كوتاه مي توانيد هتل هاي مورد نظرتان را پيدا كنيد . درجه بندي هتل ها چيزي كه در اين جا مهم است آن است كه تعداد ستاره براي هتل لازم هست اما كافي نيست. پارامترهاي ديگري در مورد هتل وجود دارد كه آن‌ها را هم بايد در كنار تعداد ستاره‌هاي هتل گذاشت و بر اساس مجموع آن‌ها اقدام به انتخاب نمود. كيفيت غذا و سرويس هتل، امكانات پذيرايي و برنامه‌هاي خاص – خصوصا براي بچه‌ها – ، چشم انداز هتل، تنوع اتاق‌ها و اندازه و امكانات داخل آن‌ها، امكانات رايگان هتل نظير استخر – سرپوشيده و روباز – و ماساژ و محل ورزش، سهولت دسترسي به اطراف و موقعيت، آشنا بودن كارمندان هتل به زبان انگليسي و مفيد بودن ايشان در زماني كه از آنها راهنمايي مي‌خواهيد و نكاتي از اين دست، در كنار تعداد ستاره‌هاي هتل تعيين‌كننده‌ درجه و كيفيت واقعي هتل هستند. همين طور ممكن است براي شما نكات خاصي مهم باشد. فضاي هتل و طراحي دكوراسيون كه مي‌تواند محلي يا مدرن باشد، اتاق بالكن داشته باشد ، اينترنت بي سيم حتما درون اتاق قابل دسترسي باشد و يا مواردي ديگر . از طرف ديگر كاملا ممكن است براي كسي كه به يك سفر كاري رفته يا براي ديدن جاهاي ديدني به اروپا سفر كرده، هتل، تنها نقش خوابگاه را بازي كند كه در اين صورت بسياري از پارامترهاي فوق اصلا مهم نخواهد بود! به همين خاطر براي چنين سفرهايي گرفتن يك هتل ۵ ستاره و حتي هتل ۴ ستاره احتمالا فقط هدر دادن پول است! به شرط آن كه اگر هم هتل ٣ ستاره گرفتيد، پيشاپيش مطمئن شويد كه هتل خوبي انتخاب مي‌كنيد. حتما پيش از رزرو هتل مطمئن شويد كه چه امكاناتي همراه اين رزرواسيون به شما تعلق مي‌گيرد و آن‌ها را در هتل بخواهيد. ممكن است كسي اين وسط فراموش كرده باشد كه اتاق شما با صبحانه رزرو شده! و دست آخر اما شايد مهم‌تر از همه ببينيد ديگراني كه قبل از شما به اين هتل رفته‌اند چه نظري دارند. ت

موارد پاياني:

۱ – اگر مي‌توانيد هتل خود را حدود دو – سه ماه پيش از سفر رزرو كنيد، معمولاً تخفيف خوبي به شما تعلق خواهد گرفت و اگر هم بخواهيد هتل را كنسل كنيد هزينه‌ي ناچيزي از پرداخت شما كسر و مابقي به شما بازگردانده مي‌شود. معمولاً اين كار ارزشش را دارد. از طرف ديگر هر چه به روزهاي آخر نزديك شويد علاوه بر اين كه انتخاب‌هاي‌تان محدود مي‌شود قيمت نيز بي رحمانه بالا مي‌رود!

۲ – اگر شهر مقصد، سرويس مترو يا اتوبوس درون‌شهري خوبي دارد سعي كنيد هتل خود را در نزديكي ايستگاه بگيريد. حمل و نقل درون‌شهري خصوصاً در يك شهر غريب مي‌تواند معضلي باشد.

۳ – اگر براي مناسبتي خاص سفر مي‌كنيد، مثلا سفر ماه عسل يا سالگرد ازدواج، اين را به هتل بگوييد. معمولاً سعي مي‌كنند كارهايي خاص براي شما بكنند كه از اين سفر هميشه به خوشي ياد كنيد. حتي ديده شده كه اتاق نسبتاً معمولي زوج خوشبخت را به بهترين اتاق هتل ارتقاء داده‌اند.

۴ – صبحانه‌ هتل خصوصاً اگر هتل لوكسي رزرو كرده‌ايد مي‌تواند حدود ٢٠ تا ۴٠ يورو برايتان هزينه داشته باشد. براي سفر كاري و تجاري گزينه‌ بسيار خوبي است. اما اگر براي ديدن جاهاي ديدني رفته‌ايد احتمالاً ماجراجويي پيدا كردن كافه‌اي در شهر و خوردن صبحانه‌اي مخصوص آن شهر، هم خاطره‌ بهتري برايتان مي‌سازد و هم ارزان‌تر تمام مي‌شود.

۵ – فهرست امكانات و شرايط اتاق را حتما پيش از رزرو، كامل و دقيق مطالعه كنيد. شرايط تعريف شده براي فرزند و سن و سالش و وضعيت تخت براي او، شرايط كنسل كردن رزرواسيون، ساعت Check-in به هتل و ساعت Check-out از هتل و هر گونه شرط و شروط ريز و درشت كه دانستن آن‌ها مي‌تواند به شما كمك كند.

۶ – يكي از مواردي كه لازم است بدان دقت كنيد آن است كه آيا قيمت اعلام شده براي هتل دربرگيرنده‌ ماليات‌ها و هزينه‌هاي جانبي نيز هست يا خير.

۷ – نكته‌ ديگري كه در مطالعه شرايط اتاق بايد بررسي كنيد آن است كه كدام‌يك از امكانات هتل براي شما رايگان است و كدام يك مستوجب هزينه. مثلاً در بسياري از هتل‌ها استفاده از باشگاه ورزشي هتل رايگان است اما در مقابل استفاده از وسايل داخل يخچال خود اتاق هزينه در بر دارد، آن هم بسيار بالاتر از قيمت همان خوردني يا آشاميدني اگر آن را از فروشگاه بخريد! فهرست اين هزينه‌ها معمولاً در پايان مدت اقامت شما و در زمان تسويه‌حساب و ترك هتل در قالب صورتحساب در اختيار شما قرار مي‌گيرد و بايد آن را بپردازيد.

۸ – اگر سن فرزند شما بيش از ۶ سال است ديگر از نظر هتل خردسال محسوب نمي شود و بايد او را فردي بزرگسال فرض كنيد. در مورد كودكان زير ۶ سال هم شرايط هتل‌ها با هم فرق مي‌كند كه بايد پيش از سفر حتماً بررسي كنيد.

۹ – ضمناً اگر با فرزند خود سفر مي‌كنيد بهتر است پيش از سفر جست و جويي بكنيد. هتل‌هايي هستند كه از صبح تا شب كلي برنامه براي فرزندان شما دارند و تمام روز آن‌ها را سرگرم مي‌كنند. فرصت بسيار خوبي است. غنيمت شمريد.

از آنجا كه هر مسافر داراي نيازهاي مختلفي است، هنگام انتخاب هتل بايد اولويت ها از پيش مشخص شوند. پس بهتر است پيش از سفر از خود بپرسيد كدام يك از انواع اقامتگاه ها مورد نيازتان است و چه ميزان از بودجه سفرتان را به آن اختصاص مي دهيد. اگر سفري كاري در پيش داريد، موقعيت مكاني هتل شما و سكوت و آرامش آن از اهميت بالايي برخوردار است. در سفرهاي خانودگي اما بهتر است به امكانات تفريحي هتل و همچنين مراكز خريد و جاذبه هايي كه در اطراف آن هتل وجود دارد، بيشتر توجه كنيد.

مشاوره با راننده تاكسي ممنوع

شايد بسياري با اين ترفند قديمي هتل دارها آشنا باشند. در تمام ورودي هاي مقاصد گردشگري معمولا تعدادي راننده تاكسي ديده مي شوند كه به محض خروج گردشگران از فرودگاه ها و پايانه هاي قطار و اتوبوس سعي در مجاب كردن آنها نسبت به اقامت در هتلي خاص هستند. بهترين گزينه در مقابل ناآشنايي با مقصد و افتادن به دام رانندگاني كه به قصد دريافت پورسانت اقدام به تعريف از هتلي با عناوين مختلف ارزان ترين يا باكيفيت ترين مي كنند، كسب اطلاعات كافي پيش از اقدام به سفر است. با جمع آوري يكسري اطلاعات اوليه نسبت به مراكز مختلف اقامتي مقصد سفر مي توان از بروز مشكلات بسياري جلوگيري كرد. اما اگر به هر دليلي بدون هيچ آشنايي يا اطلاعاتي قدم به مقصد گذاشتيد، با ورود به هتل به سرعت اقدام به گرفتن اتاق نكنيد. بلكه از مسئول پذيرش بخواهيد يك يا دو اتاق را به شما نشان دهد؛ از رستوران بازديد كنيد تا ميزان سلامت محيط و رعايت موارد بهداشتي را دريابيد؛ به موقعيت محلي هتل توجه كنيد كه سر و صدا و شلوغي در طول شب آزارتان ندهد؛ و سپس با در نظر تمام جوانب تصميم به ماندن بگيريد.

از اينترنت بهره ببريد

در عصر فناوري و ارتباطات بيشتر كسب و كارها خصوصا مشاغل خدماتي داراي وب سايت هستند. با يك جستجوي ساده در موتورهاي جستجو مي توان به راحتي به شبكه گسترده اي از هتل ها در سراسر جهان دست يافت. علاوه بر اين كه هر هتل داراي تارنماي مخصوص به خود است كه مي توان به واسطه آن با امكانات و شرايط هتل آشنا شد؛ بسياري از وب سايت ها نيز با ارائه مشخصات كاملي از انواع هتل ها در درجه بندي و قيمت هاي متنوع، اقدام به رزرو اينترنتي مي كنند. با استفاده از اين سايت هاي خدمات دهنده همچنين مي توانيد از تخفيف هاي مختلف دوره اي و فصلي با خبر شده و حتي تاريخ سفر خود را متناسب با اين تخفيف ها تعيين كنيد.با مراجعه به سايت محلي كه قرار است در آن اقامت داشته باشيد مي توانيد از امكانات آن با خبر شده و همچنين با ديدن عكس هاي آن تا حدي به شرايط هتل واقف شويد و در صورتي كه با معيارهاي شما مطابقت ندارد از خريد تور مزبور خودداري كنيد.

فراموش نكنيد پيش از سفر با صرف زمان كمي جهت تحقيق، مي توانيد هتلي با قيمتي مناسب و خدماتي شايسته پيدا و سفري باكيفيت تر را تجربه كنيد. (ضميمه چمدان)

هستي يزدان پناه

تنوع در ارائه خدمات، بكارگيري روش‌هاي گوناگون در جذب مشتري و برخورداري از وجهه‌اي مناسب از جمله ويژگي‌هايي است كه همگان آن را لـازمه موفقيت يك هتل خوب ميدانند و برخي ديگر نيز تنها، قابل قبول بودن، بومي بودن و تقليد نكردن را عوامل موفقيت يك هتل مي‌دانند. حق با كدامين گروه است؟ امروزه، هيجان، عامل به وجود آوردن مسافرت به شمار مي‌رود. در اين ميان تنها عده محدودي از افراد هميشگي و همسان بودن هتل‌هاي مختلف را مايه راحتي و رفاه خود مي‌دانند در حالي كه بيشتر مردم با عوامل ديگري هم چون تنوع در ارائه خدمات، كيفيت مناسب، مواجه شدن با برخورداري صميمانه از سوي كاركنان و حتي بومي بودن هتل‌ها احساس راحتي و خوشي مي‌كنند. برخي كارشناسان معتقدند ايجاد محيطي دلپذير براي گذراندن تجربيات مسافرتي خاطره‌انگيز باعث برانگيخته شدن احساسي خاص در مشتريان شده و راه را براي خرج آسان پول‌هايي كه به سختي به دست آورده‌اند، هموار مي‌سازد. اين امور كه به نوعي مجذوب كردن مسافران به ويژگي‌هاي بومي و خاص منطقه‌اي است، فن جذب مشتري ناميده ميشود. هتلداران موفق، آنهايي هستند كه براي قرار گرفتن در مسير شهرت و جذب مسافر، هيجانات و انتظارات مشتريان خود را ارزيابي مي كنند. در واقع بازاريابان و هتلداران محلي، بايد براي رسيدن به حد مطلوب درآمد با دقتي بيشتر از قبل اهداف اقتصادي و منابع تامين كننده آن را مدنظر قرار دهند. پاسخ گويي از طريق روش‌هاي محسوس با نمونه‌هاي بومي به مشتريان همان چيزي است كه بسياري از بازاريابان بزرگ جهاني قادر به دست يافتن به آنها نيستند. استاندارد كردن و يا هم سطح شدن با معيارهاي بين‌المللي و معتبر بحث ديگري است كه بسياري از هتل‌ها و هتلدارهاي امروزي براي رسيدن به هدف نهايي به آن روي آورده‌اند. از اين رو برخي بومي كردن هتل‌ها را بازگشت به محدوديت‌هايي از قبيل غذاهاي محلي و خدمات محدود و سطح پايين قلمداد كرده‌اند، با اين وجود نگاه عميق‌تر به هر دو بخش نمايي ظاهري از اتاق‌هايي را به نظر مشتريان مي رساند كه از تخت‌ها و امكانات مشابهي در سراسر جهان بهره برده‌اند. اتاق‌هايي كه تنها براي رفع خستگي و نه چيز، ديگرطراحي شده‌اند. اين امر باعث شده است كه حتي بزرگترين فست فودهاي جهان نيز به استانداردكردن محصولات خود روي آورند اما آيا اين استاندارد شدن تنها بالا رفتن كيفيت ساندويچ‌هاي آنان را در بر مي‌گيرد؟ در حقيقت خير. هدف اين مراكز برگرداندن طعم غذاهاي خانگي به مشتريان است اين امر علـاوه بر بالا بردن سطح كيفي محصول، رضايت مشترياني را به دنبال دارد كه براي خريد اين غذاها پول پرداخت مي‌كنند اين عمل همان رضايت متقابل فروشنده و مشتري است. از اين رو بايد به ياد داشت كه مسافرت چه براي تجار و چه براي افراد عادي و خانواده‌ها،تجربه‌اي گران قيمت محسوب مي‌شود از اين رو در اختيار قرار دادن تمامي خدمات براي مسافران مي‌تواند تجربه‌اي مفيد و ماندگار در ذهن مشتريان قرار دهد. استاندارد شدن تخت‌ها، تنها راه حل اين مشكل نيست.

 

پيش از هر چيز بايد انتخاب درستي درباره هتل داشته باشيد. مدت اقامت شما مي تواند در انتخاب هتل نقش داشته باشد. اگر سفر نسبتا كوتاهي داريد انتخاب يك هتل ارزان قيمت ايده مناسب و خوبي است.

۱۴ نكته در انتخاب هتل

۱) پيش از هر چيز بايد انتخاب درستي درباره هتل داشته باشيد. مدت اقامت شما مي تواند در انتخاب هتل نقش داشته باشد. اگر سفر نسبتا كوتاهي داريد انتخاب يك هتل ارزان قيمت ايده مناسب و خوبي است. چون در اين سفرها عملا بيشتر وقت را در گشت و گذار هستيد و فقط براي خواب به هتل برمي گرديد. يادتان باشد كه پرداخت پول بيشتر به معناي آن نيست كه شما خدمات و استانداردهايي با كيفيت بالا را دريافت خواهيد كرد. گاهي اوقات يك هتل ارزان قيمت هم مي تواند انتخاب كاملي باشد.

۲) قبل از رزرو و انتخاب هتل تعيين كنيد كه دقيقاً به چه چيزهايي نياز داريد. آيا قصد داريد به شهري سفر كنيد كه هيچكس را در آنجا نمي شناسيد؟ در اين صورت ممكن است كه زمان زيادتري را در هتل صرف كنيد و بعد از ديدن جاها و مكان هاي ديدني و گذرندان يك روز شلوغ بخواهيد وقت بيشتري را به استراحت در هتل اختصاص بدهيد. از طرفي وجود دوستان و آشنايان مقيم آن شهر را در نظر بگيريد، ممكن است كه وقت كمتري را در هتل صرف كرده و يا قصد داشته باشيد كه از هتل فقط براي خوابيدن و يا دوش گرفتن استفاده كنيد در اين صورت لزومي ندارد كه هتل مجهز و گران قيمتي را انتخاب نماييد و مي توانيد هزينه ي كمتري را به رزرو هتل اختصاص بدهيد.

۳) اگر قصد داريد كه هتلي ارزان قيمت و مناسب براي اقامتي كوتاه مدت تهيه نماييد، مي توانيد از هتل آپارتمان استفاده كنيد. بايد توجه داشته باشيد كه اين هتل ها مكان هايي هستند كه در آن ها براي مدت كوتاهي از ميهمان پذيرايي مي شود و معمولاً براي مهماناني مقبول واقع مي شوند كه نياز به پذيرايي كمتري داشته باشند. معمولاً در هتل آپارتمان ها، وسايل آشپزي وجود دارد و نيازي به رستوران احساس نمي شود. اقامت در هتل آپارتمان بسيار شبيه به اجاره آپارتمان است با اين تفاوت كه قرارداد اجاره اي وجود ندارد و مسافر هر وقت بخواهد مي تواند با هتل تسويه حساب كرده و آنجا را ترك كند. معمولاً قيمت آنها از قيمت هتل هاي مشابه پايين تر بوده و به هر آنچه كه در يك آپارتمان لازم به نظر مي رسد مجهز هستند.

۴) هتل هايي كه به مركز شهر و ايستگاه هاي قطار و مراكز خريد نزديك ترند، مناسب ترند اما در عوض گرانتر هم هستند. براي راحتي بيشتر، قبل از رزرو هتل نقشه ي منطقه اي كه هتل در آن قرار دارد را از نظر نزديكي به مراكز خريد و وسايل حمل و نقلي كه در اطراف آن است، بررسي كنيد. همچنين مي توانيد قبل از رزرو هتل را چك كنيد، شايد هتل در آن لحظه پذيراي تور بزرگي باشد و شما بتوانيد با آن همراه شويد!

۵) همراه خودتان ملافه ببريد. يك ملافه تميز دو نفره به همراه داشته باشيد تا علاوه بر آن نگراني، از شر آلودگي و گردوغبار كه ممكن است حساسيت ايجاد كند، خلاص شويد.

۶) اتاقي را درخواست كنيد كه كمتر آلرژي زا باشد. ترجيحا اتاق هاي موكت دار را نگيريد. هتل هايي كه فرش هايي با پرزهاي فراوان دارند، تخت هايي با پتوهاي پرزدار يا پرده هاي كلفت دارند، ممكن است آلرژي زا باشند.

۷) طبقه ي سوم تا هفتم را انتخاب كنيد. هميشه سعي كنيد از طبقه سوم به بالاتر اتاق بگيريد. غير از منظره بهتر، آمارها نشان داده اند كه در اين طبقات، دزدي هاي كمتري هم اتفاق مي افتد. بيشتر دزدي ها در طبقات اول و دوم است. اما زياد هم بالا نرويد. نردبان آتش نشاني ها تا طبقه هفتم بيشتر نمي رسد!

۸) هتل از متل بهتر است. منظور از اين نكته اصلا اشاره به كيفيت اتاق ها نيست. هتل ها از متل ها امن ترند. متل ها (Motel) معمولاً خارج از شهرها قرار گرفته اند. در تعريف آن ها مي توان گفت؛ هتل هايي هستند كه در آن ميهمانان مي توانند با خودروي شخصي وارد شده و حتي خودرو را مقابل در اتاق خود پارك كنند. يكي از مشخصه هاي بارز و اصلي متل ها، نبود لابي در آنها است؛ چرا كه ميهمانان به محض ورود به آن و بدون نياز به پياده شدن از خودرو مي توانند كليدشان را دريافت كرده و به اتاق خود بروند. احتمال دزدي در سوييت هايي كه درشان به حياط يا پاركينيگ باز مي شود (مثل متل هاي ساحلي)، بيشتر است تا هتل هايي با ورودي و بخش پذيرش و نگهبان.

۹) حواستان را جمع كنيد. سالم ماندن در مسافرت فقط اسهال نگرفتن نيست. پس حواستان به اين نكته ها باشد: هميشه قبل از باز كردن در اتاق به روي فردي غريبه، مشخصات طرف را بپرسيد و از هويت او مطمئن شويد. اگر درخواست سرويس در اتاق نكرد ه ايد و نمي دانيد چرا برايتان صبحانه را به اتاق آورده اند، در را باز نكنيد؛ به پذيرش اطلاع بدهيد و بخواهيد كسي را براي كنترل بفرستد. هميشه از ورودي اصلي هتل براي بازگشت به هتل استفاده كنيد. از هر نوع وسيله قفل كردني كه روي در وجود دارد، استفاده كنيد و حواستان به قفل بودن پنجره ها هم باشد.

۱۰) همه عالم را از بيرون رفتن خودتان خبر نكنيد. وقتي علامت «اين اتاق به سرويس احتياج دارد» را بيرون در اتاق مي گذاريد و خارج مي شويد، همه خيالشان از بابت خالي بودن اتاق تان راحت مي شود. به جاي اين كار، موقع بيرون رفتن، علامت «مزاحم نشويد» را روي در بگذاريد و مواقعي كه خودتان حضور داريد، درخواست مرتب كردن اتاق را بدهيد؛ يا حداقل موقع بيرون رفتن از هتل، تلفني درخواست خودتان را به پذيرش بگوييد تا فقط مسئولان در جريان باشند.

۱۱) شماره تان را به كسي ندهيد. مطمئن شويد كه تلفنچي اتاق، تلفن هاي ناشناس را به اتاقتان وصل نمي كند. اين طوري خيالتان از بابت غريبه هايي كه مي خواهند مطمئن شوند شما در اتاق نيستيد، راحت خواهد شد. مي توانيد خودتان با يك تماس تلفني از بيرون، تلفنچي هتل را امتحان كنيد. از او بخواهيد كه حتي شماره ي اتاقتان را هم به كساني كه به هتل تلفن مي كنند و فقط نامتان را مي دانند، ندهد.

۱۲) با غذاهاي هتل خودكشي نكنيد. رايگان بودن صبحانه يا بوفه ها يا پيش گرفتن هزينه ي شام و ناهار به اين معني نيست كه با پرخوري، خودتان را به قتل برسانيد! تمام وقت مسافرت تان را نبايد سرميزهاي غذا صرف كنيد؛ دل درد و اضافه وزن هم سوغاتي هاي خوبي براي يك مسافرت نيستند.

۱۳) ساعت زنگ دار خودتان را همراه ببريد. زياد به منشي هاي هتل اعتماد نكنيد. مخصوصا آنها كه شيفتشان زودتر از ساعت بيدارشدن شما تمام مي شود. مي توانيد موبايلتان را هم راس ساعت موردنظر كوك كنيد تا صبح خواب نمانيد. ۱۴) وقتي به خانه برگشتيد چمدان ها را توي حمام باز كنيد. در اين صورت، اگر چيزي از حشرات رختخواب را هم با خود به خانه آورده باشيد، همان جا از شرشان خلاص مي شويد. لباس هاي كثيف را همان جا بشوييد و آن را با بخار خشك كنيد. هر چيز غيرقابل شستشويي را هم بايد چند روز در فريزر قرار دهيد.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/5/19 ساعت: ۰۵ توسط:mashhad-hotels :